ஜப்பான் மீது அணுகுண்டு வீச்சு !

ஜப்பான் மீது அணுகுண்டு வீச்சு !
ஹிரோஷிமாவில் அழிவின் அடையாளம் !

Saturday, April 9, 2016


No comments:

Post a Comment